Stage hands crew

Ochrana osobných údajov

GDPR

.

Spoločnosť Stage hands s.r.o. týmto uvádza, že sa drží bezpečnostnej smernice na základe dokumentácie osobných údajov, ktoré boli vypracované podľa zákona č.18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov v súlade s nariadením európskej únie o GDPR. 

Bezpečnostná smernica

Článok 1

Táto smernica upravuje: princípy bezpečnosti informačných systémov prevádzkovateľa.

Článok 2

Predmet činnosti Prevádzkovateľa a jeho spracovateľských operácií, ktoré podliehajú spracovaniu osobných údajov dotknutých osôb.

Prevádzkovateľ: Stage Hands s.r.o., Bulíkova 1, 851 04 Bratislava, IČO: 44 690 363 

Adresa prevádzky: Blagoevova 28, 851 04 Bratislava

Profil prevádzkovateľa: Prevádzkovateľ ponúka komplexné zabezpečenie prfesionálnych služieb a technickú realizáciu per kultúrno-spoločenské  podujatia, hudobné a športové eventy, vrátane zabezpečenia pracovníkov a pomocných síl pri realizácií samotných projektov.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje: 

a) zákazníkov

b) dodávateľov

c) zamestnancov

1. Používatelia osobných údajov : poverená osoba a zamestnanci

2. Manipulácia s osobnými údajmi : zber, spracovanie, archivovanie, alebo likvidácia.

3. Charakteristika prács osobnými údajmi: Spracovanie osobných údajov v informačnom systéme. Databáza klientov osobné údaje nie sú poskytované, sprístupňované ani zverejňované. v informačnom systéme mzdy a Personalistika sú poskytované sociálnej poisťovni, orgánom finančnej správy a iným orgánom verejnej správy.

4. Cezhraničný tok: Neuskutočňuje sa (tým ani poskytovanie osobných údajov do zahraničia).

5. Spôsob spracovania: Automatizovaným a neautomatizovaným spôsobom.

6. Profilovanie: Neuskutočňuje sa.

7. Kamerový systém: Nie.

8.GPS: Áno (Dozor).

Článok 3

Využívanie internetu

1. Využívanie služieb internetu oprávnenými osobami je určené pre plnenie pracovných úloh.

2. Používanie internetu musí brať do úvahy dôvernosť prenášaných informácií.

3. Oprávnená osoba pri nástupe do siete internet je povinná dodržiavať nasledúce zásady:

a) prístup do siete internet využívať predovšetkým v súlade so svojou pracovnou náplňou/funkciou.

b)riadiť sa hláseniami antivírusového programu

c)nepripájať sa na neznáme internetové stránky s neprevereným obsahom, ak to nie je potrebné pre výkon pracovných úloh

d) nepoužívať heslá, ktoré používajú pre prístup k vnútorným informačným systémom, na prístup k verejným internetovým službám.

Článok 4

Elekronická pošta

1. Elektronická pošta sa používa pre účelyinternej a externej komunikácie.

2. V prípade skončenia pracovnoprávneho alebo iného vzťahu s oprávnenou osobou ukončí prevádzkovateľ používanie emailovej adresy danejpoverenej osoby v lehote do 30 dní od ukončenia daného vzťahu.

Článok 5 

Personálna bezpečnosť 

1. Pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného vzťahu  je poverená osoba povinná odovzdať pracovnú agendu vrátane spisov, všetky pridelené inventárne predmety, zapožičané knihy a kľúče.

2. Všetky poverené osoby musia byť poučené o základnych bezpečnostnýh zásadách predtým, ako získajú prístup k iformačnému systému prevádzkovateľa a k účelom spracúvania. Poučenie vykoná zodpovedná osoba, alebo Prevádzkovateľ. doklad o poučení sa zakladá u zodpovednej osoby, alebo Prevádzkovateľa v prípade, že nebolo nutné určiť zodpovednú osobu. 

3. Poverenej osobe môže byť pridelený technický prostriedok (napr. služobný mobil, notebook), ktorého prevzatie poverená osoba potvrdí na potvrdení o prevzatí prostriedku. Pri vrátení prostriedku má poverená osoba právo žiadať potvrdenie o odovzdaní.

Článok 6

Fyzická bezpečnosť 

1. Informačná technika (počítače, notebooky a pod.) musí byť umiestnená v uzamykateľných priestoroch. Miestnosť, v ktorej sa nachádza informačná technika, musí byť pri každom odchode oprávnenej osoby uzamknutá. Po skončení práce po poverená osoba povinná:

a) vypnúť osobný počítač alebo sa z neho odhlásiť

b) uzamknúť skrine s materiálmi obsahujúcimi osobné údaje (ak sú skrine uzamknuteľné).

Článok 7

Ochrana tlačených informačných aktív

1. Poverené osoby sú povinné zachovávať obozretnosť pri podávaní chránených informácií (napr. osobných údajov) pred návševníkmi prevádzkovateľa.

2. informačné aktíva nesmú byť ponechávané bez dozoru voľne dostupné na chodbách a v iných neuzamknutých miestnostiach alebo na iných miestach. informačné aktíva nesmú byť ponechané bez dozoru vo verejne prístupných miestach. Informačné aktíva nesmú byť ponechané bez dozoru vo verejne prístupných miestach, opustených dopravných prostriedkocha pod..